Ambulansepersonell må få tilgang til nødvendige pasientjournalopplysninger.

Helseforetakene må legge til rette for at ambulansepersonell får tilgang til nødvendige pasientjournalopplysninger. Det er Helsedirektoratets konklusjon etter at Helse Stavanger har bedt direktoratet om en avklaring på hvilken tilgang ambulansepersonellet kan ha til lesing og dokumentasjon i sykehusets journalsystem.

 

Direktoratet peker på at ambulansepersonellet har et selvstendig ansvar for å yte forsvarlig helsehjelp på lik linje med annet helsepersonell. De omfattes av de samme generelle bestemmelsene i helsepersonelloven og øvrige deler av helselovgivningen. Etter Helsedirektoratets tolking innebærer det at ambulansepersonell har tilgang til relevante og nødvendige pasientopplysninger. Det må helseforetakene legge til rette for.

 

Dette er i samsvar med forarbeidene til Pasientjournal- og helseregisterloven, Prop. 72 L

(2013–2014), s. 181. Her går det bl.a. fram at personell som til daglig har behov for pasientopplysninger kan gis tillatelse til benytte virksomhetens journalsystem.

 

Se brevet fra Helsedirektoratet her:

Spørsmål om tilgang til elektronisk pasientjournal

Loading