Medarbeidere

Portrettbilde av Guttorm Brattebø. Foto.

Guttorm Brattebø

Leder
Leder for KoKom og overlege ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Professor II ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin og tidligere leder for de prehospitale tjenestene i Helse Bergen. Styreleder i Stiftelsen BEST og styremedlem i Standard Norge. Er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.
M: 958 90 424
E: guttorm.brattebo@kokom.no

Kristine Dreyer

Seniorrådgiver
Seniorrådgiver ved KoKom fra 1998. Tidligere sykepleier og leder ved Akuttmottak/ AMK Tromsø. Har studert helseledelse og kvalitetsutvikling i helsetjenesten ved UiB. Er spesielt interessert i kommunikasjon, kompetanseløft og samhandling i den prehospitale kjeden.
M: 481 69 935
E: kristine.dreyer@kokom.no

Portrettbilde av Jan E. Agdestein. foto.

Jan E. Agdestein

Spesialrådgiver
Spesialrådgiver ved KoKom. Er også spesialrådgiver innen beredskap i Helse Bergen. Tidligere leder innen ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste ved lokalsjukehus og Haukeland universitetssjukehus. Lokal prosjektleder for innføring av Nødnett samt koordinering av nødnettsopplæring i fase 3 - 5. Opptatt av kompetansebygging, kommunikasjon og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste.
M: 958 90 458
E: jan.agdestein@kokom.no

Portrettbilde av Christine Beathe Bergesen.Foto.

Christine Beathe Bergesen

Rådgiver
Rådgiver ved KoKom og i Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen. Tidligere ansatt i helseavdelingen i Hordaland fylkeskommune med oppfølgingsansvar for ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste. Senere 100 % rådgiver i Akuttmedisinsk avdeling. Er utdannet siviløkonom fra NHH, og har master i ledelse fra BI. Har fokus på struktur og systematikk.
M: 932 63 651
E: christine.bergesen@kokom.no

Portrettbilde av Emil Iversen. Foto.

Emil Iversen

Rådgiver
Ansatt som rådgiver ved KoKom. Er også ansatt som overlege ved AMK Oslo og som legevaktslege ved Asker og Bærum legevakt, Har tidligere jobbet som fastlege. Er særlig interessert i kvalitet og forbedringsmuligheter i nødmeldetjenesten, og av legevaktenes rolle i den akuttmedisinske kjeden.
M: 920 10 013
E: emil.iversen@kokom.no

Portrettbilde av Vibeke Realfsen. Foto.

Vibeke K. Realfsen

Rådgiver

Ansatt som rådgiver ved KoKom. Intensivsykepleier med bakgrunn som medisinsk operatør i AMK, rådgiver og fagutvikler i prehospitale tjenester og fra Traumeenheten ved Sørlandet Sykehus.
Har også variert erfaring som sykepleier fra sykehus i Arendal, Tromsø og England, hjemmesykepleie og sykehjem.
Er opptatt av fagutvikling og kvalitet i medisinsk nødmeldetjeneste, kunsten å kommunisere og ivaretakelse av operatørene.

M: 918 76 321
E: vibeke.realfsen@kokom.no

Shamini Murugesh

Ansatt som medisinsk-operatør og fagutvikler i AMK Bergen. Utlånt nå til KoKom i 50% stilling for å  koordinere opplæringsdelen i Interregionalt prosjekt AMK IKT. Utdannet sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie. Har mastergrad i helseledelse, helseøkonomi og kvalitetsforbedring i helsetjeneste ved UIB.
Har erfaring med prosjekt og prosjektledelse og har deltatt i internasjonale, nasjonale, regionale og lokale prosjekter. Har blant annet jobbet i et nevrokirurgisk prosjekt i Etiopia i ett år og ledet mottaksprosjektet Luftambulansekoordinering i Helse Vest. Er interessert i fagområder ledelse, pasientsikkerhet og beredskap.

E: shamini.murugesh@helse-bergen.no 

Portrettbilde av Hlene Lund. Foto.

Helene Lund

Prosjektmedarbeider
Ansatt som prosjektmedarbeider ved KoKom. Har hovedstilling som fagutvikler ved AMK-Stavanger. Utdannet sykepleier med mastergrad i helsevitenskap, spesialisering i psykisk helsearbeid.
Startet karriere ved psykiatrisk klinikk og har senere jobbet i legevakt og akuttmottak. Videre erfaring med både kursholdning, veiledning, kvalitetsforbedringsarbeid og debrifing.
Er opptatt av ulike etiske, juridiske, faglige og menneskelige aspekter.
Jobber i KoKom spesielt med fagområdet hjerneslag i Helsedirektoratets dugnad Sammen redder vi liv, delprosjekt 113,
M: 975 63 028
E: helene.lund@kokom.no

Gunvor Moreskine

Prosjektmedarbeider
Ansatt som prosjektmedarbeider ved KoKom. Er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og geriatri samt videreutdanning i helseledelse.
Har erfaring fra sykehus, hjemmesykepleie, akuttmottak og legevakt, og jobber for tiden på Bråset legevakt mens hun skriver masteroppgave om video på legevakt

E:gunvor.moreskine@asker.kommune.no

Eli Halvorsen Østbø

Prosjektmedarbeider

Ansatt som prosjektmedarbeider ved KoKom.
Har hovedstilling som fagkoordinator ved Bråset legevakt, i Asker kommune.
Utdannet sykepleier med videreutdanning innen «Akuttsykepleie og prehospitale tjenester» ved Stavanger Universitet.
Startet jobben som sykepleier i akuttmottaket ved Stavanger Universitetssykehus, med rullering til observasjonspost og deretter AMK. Videre ble det en ren AMK ansettelse, hvor hun jobbet som fagutvikler. Etter flytting østover er det legevakt som er blitt sykepleiefokuset.
Eli er opptatt av gode og enkle fag- og kvalitets- systemer som gir en best mulig arbeidshverdag for AMK- og Lvs- operatøren. Hun ønsker å bidra til mer delekultur og mer enhetlige metoder, for å lette opplæring og fagutviklingsarbeid. Eli er brennende opptatt av det gode samarbeidet innen den prehospitale tjenesten.

M: 986 72 360
E: eli.halvorsen.ostbo@helse-bergen.no

Marianne Zeiner

Prosjektmedarbeider

Jobber til daglig som fagutviklingssykepleier på legevaktsentralen ved Trondheim interkommunale legevakt, men går over i ny stilling ved AMK/akuttmottak på St Olavs hospital i løpet av høsten. Jeg har vært ansatt ved legevakten i ulike stillingsprosenter de siste 10 år, men har også vært innom andre fagfelt. Startet min karriere med 10 år i akuttpsykiatrien i Oslo og Akershus. Etter tilbakeflytting til Trondheim i 2003 har jeg blant annet jobbet ved barneklinikken og på thorax intensiv på St Olavs hospital. Jeg har videreutdanning i operasjonssykepleie, og jobbet som dette ved ortopedisk avdeling. Har nå påbegynt ny videreutdanning, denne gang i medisinsk nødmeldetjeneste, ved OsloMet. Jeg er opptatt av kvalitet i telefonoperatøropplæringen, av god kommunikasjon og samhandling mellom legevakt/AMK. Sitter også i referansegruppe og prosjektstyre for KAK, den nye kommunikasjonsløsningen som skal avløse dagens telefonsystem.

M: 476 05 510
E: marianne.zeiner@helse-bergen.no

Leeni Christine Mäki

Prosjektmedarbeider

Jobber i dag som sykepleier ved Legevakten i Arendal.
Har tidligere arbeidet nær 10 år som medisinsk operatør i AMK både på Sørlandet og Oslo. Ellers erfaring fra to andre legevakter, arbeidet på flere sykehusavdelinger, akuttmottak og hjemmesykepleie. Har også en del erfaring som sykepleier i Forsvaret og internasjonale operasjoner. Opptatt av god opplæring som bidrar til trygge operatører, og generelt stor interesse for akuttmedisin.

M: 415 51 852
E: leeni.christine.maki@helse-bergen.no

Elisabeth Suhr Simonsen

Prosjektmedarbeider

Utdannet sykepleier og jobber til daglig ved legevakta i Alta. Har videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie fra VID Haraldsplass i Bergen og påbegynt en videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste ved OsloMet. Er opptatt av fagutviklingskultur i tjenesten, opplæring av operatørene i legevaktsentralene og legevaktens rolle i den akuttmedisinske kjeden, med et spesielt fokus på legevaktene i distrikt.

E: elisabeth.suhr.simonsen@helse-bergen.no

Portrettbilde av Thor Andre Ellingsen. Foto.

Thor Andre Ellingsen

Teknisk rådgiver
Ansatt som teknisk rådgiver ved KoKom, og videre ansatt som medisinsk fotograf ved Haukeland universitetssjukehus, Klinikk for hode og hals.
Har ansvar for den grafiske profilen og nettsiden. Er utdannet som medisinskteknisk fotograf.
M: 454 46 670
E: thor.andre.ellingsen@kokom.no