Medarbeidere

Portrettbilde av Guttorm Brattebø. Foto.

Guttorm Brattebø

Leder
Leder for KoKom og overlege ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Professor II ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin og tidligere leder for de prehospitale tjenestene i Helse Bergen. Styreleder i Stiftelsen BEST og styremedlem i Standard Norge. Er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.
M: 958 90 424
E: guttorm.brattebo@kokom.no

Kristine Dreyer

Seniorrådgiver
Seniorrådgiver ved KoKom fra 1998. Tidligere sykepleier og leder ved Akuttmottak/ AMK Tromsø. Har studert helseledelse og kvalitetsutvikling i helsetjenesten ved UiB. Er spesielt interessert i kommunikasjon, kompetanseløft og samhandling i den prehospitale kjeden.
M: 481 69 935
E: kristine.dreyer@kokom.no

Portrettbilde av Jan E. Agdestein. foto.

Jan E. Agdestein

Spesialrådgiver
Spesialrådgiver ved KoKom. Er også spesialrådgiver innen beredskap i Helse Bergen. Tidligere leder innen ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste ved lokalsjukehus og Haukeland universitetssjukehus. Lokal prosjektleder for innføring av Nødnett samt koordinering av nødnettsopplæring i fase 3 - 5. Opptatt av kompetansebygging, kommunikasjon og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste.
M: 958 90 458
E: jan.agdestein@kokom.no

Portrettbilde av Christine Beathe Bergesen.Foto.

Christine Beathe Bergesen

Rådgiver
Rådgiver ved KoKom og i Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen. Tidligere ansatt i helseavdelingen i Hordaland fylkeskommune med oppfølgingsansvar for ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste. Senere 100 % rådgiver i Akuttmedisinsk avdeling. Er utdannet siviløkonom fra NHH, og har master i ledelse fra BI. Har fokus på struktur og systematikk.
M: 932 63 651
E: christine.bergesen@kokom.no

Portrettbilde av Emil Iversen. Foto.

Emil Iversen

Rådgiver
Ansatt som rådgiver ved KoKom. Er også ansatt som overlege ved AMK Oslo og som legevaktslege ved Asker og Bærum legevakt, Har tidligere jobbet som fastlege. Er særlig interessert i kvalitet og forbedringsmuligheter i nødmeldetjenesten, og av legevaktenes rolle i den akuttmedisinske kjeden.
M: 920 10 013
E: emil.iversen@kokom.no

Portrettbilde av Vibeke Realfsen. Foto.

Vibeke K. Realfsen

Rådgiver
Ansatt som rådgiver ved KoKom. Intensivsykepleier med bakgrunn som medisinsk operatør i AMK, rådgiver og fagutvikler i prehospitale tjenester og fra Traumeenheten ved Sørlandet Sykehus.
Har også variert erfaring som sykepleier fra sykehus i Arendal, Tromsø og England, hjemmesykepleie og sykehjem.
Er opptatt av fagutvikling og kvalitet i medisinsk nødmeldetjeneste, kunsten å kommunisere og ivaretakelse av operatørene.

M: 918 76 321
E: vibeke.realfsen@kokom.no

Anders Kroken

Prosjektmedarbeider
Anestesisykepleier med fersk mastergrad. Er ansatt som redningsmann i luftambulansen, og har bakgrunn fra Haukeland som sykepleier i akuttmottak/AMK, avdelingssykepleier i AMK, og anestesisykepleier på SOP. Har også erfaring som SAR-sykepleier på redningshelikopter i Nordsjøen. Har over tid sett hvordan kvalitet og faglighet i prehospital kommunikasjon har økt i hele kjeden. Fra innringer besvares til pasienten ankommer sykehuset. Ønsker å bidra til at dette blir enda bedre, ved at alle aktørene får bedre kjennskap og forståelse for hverandres styrker og svakheter, muligheter og begrensninger.

E: anders.kroken@helse-bergen.no 

Portrettbilde av Hlene Lund. Foto.

Helene Lund

Prosjektmedarbeider
Ansatt som prosjektmedarbeider ved KoKom. Har hovedstilling som fagutvikler ved AMK-Stavanger. Utdannet sykepleier med mastergrad i helsevitenskap, spesialisering i psykisk helsearbeid.
Startet karriere ved psykiatrisk klinikk og har senere jobbet i legevakt og akuttmottak. Videre erfaring med både kursholdning, veiledning, kvalitetsforbedringsarbeid og debrifing.
Er opptatt av ulike etiske, juridiske, faglige og menneskelige aspekter.
Jobber i KoKom spesielt med fagområdet hjerneslag i Helsedirektoratets dugnad Sammen redder vi liv, delprosjekt 113,
M: 975 63 028
E: helene.lund@kokom.no

Eli Halvorsen Østbø

Prosjektmedarbeider
Ansatt som prosjektmedarbeider ved KoKom.
Har hovedstilling som fagkoordinator ved Bråset legevakt, i Asker kommune.
Utdannet sykepleier med videreutdanning innen «Akuttsykepleie og prehospitale tjenester» ved Stavanger Universitet.
Startet jobben som sykepleier i akuttmottaket ved Stavanger Universitetssykehus, med rullering til observasjonspost og deretter AMK. Videre ble det en ren AMK ansettelse, hvor hun jobbet som fagutvikler. Etter flytting østover er det legevakt som er blitt sykepleiefokuset.
Eli er opptatt av gode og enkle fag- og kvalitets- systemer som gir en best mulig arbeidshverdag for AMK- og Lvs- operatøren. Hun ønsker å bidra til mer delekultur og mer enhetlige metoder, for å lette opplæring og fagutviklingsarbeid. Eli er brennende opptatt av det gode samarbeidet innen den prehospitale tjenesten.

M: 986 72 360
E: eli.halvorsen.ostbo@helse-bergen.no

Marianne Zeiner

Prosjektmedarbeider
Ansatt som prosjektmedarbeider i KoKom i 10%, jobber ellers som medisinsk operatør på AMK på St. Olavs hospital i Trondheim. Jeg har før dette jobbet ved legevakten i Trondheim i 10 år, de siste årene som fagutvikler. Siden jeg har vært sykepleier noen ar har jeg også erfaring fra akuttpsykiatrien, barnekirurgen, thorax intensiv, og ortopedisk operasjonsavdeling, for å nevne noen. Er utdannet operasjonesykepleier og har videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste. Jeg er opptatt av kvalitet i telefonoperatørutdanningen, av kommunikasjon og samhandling mellom AMK/LVS.

M: 476 05 510
E: marianne.zeiner@helse-bergen.no

Espen Prosvik Presthus

Prosjektmedarbeider
Utdannet ambulansearbeider med snart 20 års erfaring i helsevesenet. Har siden 2009 jobbet innen det prehospitalet og siden 2016 ved AMK Vestre Viken. Har i litt over 2 år hatt permisjon fra min stilling som operasjonsleder for å jobbe med blant annet AMK-IKT prosjektet for Vestre Viken og Helse Sør-Øst. Brennende opptatt av det akutt-medisinske med trykk på AMK-faget. Ønsker at dette skal bli en spesialutdanning og ønsker å bidra til dette. Et løft er å få et felles utdanningsløp, felles fagplan og fastsatte retningslinjer for hvilken kunnskap det forventes at en AMK-operatør har.  

M: 984 22 549
E: espen.prosvik.presthus@helse-bergen.no

Leeni Christine Mäki

Prosjektmedarbeider
Jobber i dag som sykepleier ved Legevakten i Arendal.
Har tidligere arbeidet nær 10 år som medisinsk operatør i AMK både på Sørlandet og Oslo. Ellers erfaring fra to andre legevakter, arbeidet på flere sykehusavdelinger, akuttmottak og hjemmesykepleie. Har også en del erfaring som sykepleier i Forsvaret og internasjonale operasjoner. Opptatt av god opplæring som bidrar til trygge operatører, og generelt stor interesse for akuttmedisin.

M: 415 51 852
E: leeni.christine.maki@helse-bergen.no

Elisabeth Suhr Simonsen

Prosjektmedarbeider
Utdannet sykepleier og jobber til daglig ved legevakta i Alta. Har videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie fra VID Haraldsplass i Bergen og påbegynt en videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste ved OsloMet. Er opptatt av fagutviklingskultur i tjenesten, opplæring av operatørene i legevaktsentralene og legevaktens rolle i den akuttmedisinske kjeden, med et spesielt fokus på legevaktene i distrikt.

E: elisabeth.suhr.simonsen@helse-bergen.no

Portrettbilde av Thor Andre Ellingsen. Foto.

Thor Andre Ellingsen

Teknisk rådgiver
Ansatt som teknisk rådgiver ved KoKom, og videre ansatt som medisinsk fotograf ved Haukeland universitetssjukehus, Klinikk for hode og hals.
Har ansvar for den grafiske profilen og nettsiden. Er utdannet som medisinskteknisk fotograf.
M: 454 46 670
E: thor.andre.ellingsen@kokom.no