UKOM- læring fra hendelse- Barn med hjernehinnebetennelse


Foto: UKOM- Rapport 2-2020.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten har kommet med rapport med viktig læring.

Tema er «Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke barnet»

Ukom mottok en bekymringsmelding fra foreldrene i forbindelse med at det
20 måneder gamle barnet deres døde av hjernehinnebetennelse i januar
Ukom besluttet å undersøke denne alvorlige hendelsen. Arbeidet startet
med å innhente relevant informasjon fra foreldre, legevakt, legekontor,
ambulansetjenesten, AMK, sykehus, Fylkesmannen og politiet.
Gjennomgang av innhentet informasjon ga grunnlag for en kartlegging av hendelsesforløpet.

Læring som er relevant for legevakt og AMK er blant annet:

  • Å ha fokus på Norsk indeks for medisinsk nødhjelp kriteriet «foreldre vurderer barnet som sykt» er en indikasjon på gul hastegrad, som innebærer tilsyn av eller kontakt med lege.
  • Foreldrenes vurdering av barnet kan innhentes ved å stille åpne spørsmål som for eksempel: «Hva tenker du om tilstanden til barnet?», «Hva gjør deg bekymret?» eller «Hva gjør at du oppsøker hjelp nå?». Små barn kan ikke uttrykke seg, og foreldrenes redegjørelse blir derfor desto viktigere.
  • Sykdomsbildet ved hjernehinnebetennelse hos barn er sammensatt, og forekomsten har endret seg over tid. Har forståelsen av dette i tilstrekkelig grad nådd helsepersonell som jobber med syke barn?
  • Tilsyn og vurdering ved rekontakt til AMK og legevakt.
  • Ukom anbefaler at beslutningsstøtteverktøyene som brukes på legevaktsentraler har tydelig informasjon til foreldre om faresignaler hos barn med feber.

(Referanse: UKOM Rapport 2-2020.)

 

Legevaktsindeks inneholder aktuelt spørsmål:
«Hva gjør deg bekymret / hva gjør at du oppsøker hjelp akkurat nå?»

Samt:
Råd om når pasienten skal til lege:
«Foreldre er sterkt bekymret for barnets tilstand»

 

Lese hele rapporten.

Loading