Status kompetanseprosjektet

Som kjent er KoKom i gang med revisjon av kompetanseplanene for medisinsk nødmeldetjeneste. Arbeidsform var opprinnelig planlagt som møter i hvert av de 16 AMK-områdene, der vi ville hente inn eksisterende planer og synspunkt fra AMK og Legevaktsentralene i området. Dette var før pandemien rammet oss, men KoKom fikk gjennomført det første møtet mellom KoKom, AMK og LVS i AMK-Bergen sitt område. Møtet var den 10. mars 2020 – kun to dager før Norge stengte ned!  Av forståelige grunner ble det med det ene fysiske møtet. Løsningen ble derfor å få innspill fra utvalgte AMK og LVS gjennom virtuelle møter og innsending av nåværende time- og opplæringsplaner. Les mer om status og innkomnes forslag.

Ny teknologi har ført til endret arbeidsflyt og prosesser som gir konsekvenser for opplæring og kompetanseløft. Bruk av bilder og video kan være på full fart inn i våre daglige rutiner. Økt fokus på samhandling, også innad i helse og tverrsektorielt samarbeid ved større beredskapssituasjoner, er et eksempel på elementer som må få større plass i opplæringen. Det må anses som en nødvendig del av grunnutdanningen at operatører får grunnleggende kunnskap om særlig viktige elementer innen kommunikasjon, både med nødstilte og øvrige samarbeidsparter. I tillegg kommer operativ psykologi som er anvendt psykologi, med særlig fokus på forhold som påvirker vår evne til ledelse og mestring i kritiske situasjoner.

Operatørene må ha kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner til å utføre sitt arbeid (kompetanse-komponentene).

Arbeidet ved AMK og LVS er faglig komplekst og må anses som krevende. Medisinske operatører og ressurskoordinator skal håndterere tidskritiske hendelser, ofte med begrenset informasjon, hvor riktige og raske beslutninger er essensielt for liv og helse. Det metodiske grunnlaget for faget medisinsk nødmeldetjeneste er fortsatt mangelfullt beskrevet og svakt vitenskapelig fundert. Det er derfor et behov for å tydeliggjøre faglige krav til tjenesten, styrke kompetansen i AMK og LVS, samt utvikle bedre metoder for rekruttering og seleksjon av personell.

Arbeidet med revisjon av kompetanseplanen er pga covid-19 blitt ganske annerledes enn vi først så for oss. Vi erkjenner og at arbeidet hadde vært mye enklere dersom vi kunne møtes, diskutere og «tegne frem» ulike modeller sammen.

Vi takker for gode og konkrete innspill, innsending av dokument og hjelp fra alle som har bidratt til nå. En kjernegruppe fra KoKom sammenfatter og bearbeider innkomne data.

Veien videre:

  • Foreta et «sorteringsarbeid», dvs hva som anses som område og regionspesifikk opplæring vs. emner av mer allmenn og nasjonal karakter
  • Ferdigstille utkast til en fellesmodul for AMK og LVS, som vil inneholde konkrete forslag til tema-læringsmål-tidsbruk-læringsmetodikk (timeplan og sjekklister)
  • Få tilbakemeldinger på utkastet og foreta justeringer på fellesmodul
  • Etablere arbeidsgrupper på hvert tema som vil komme med enda mer konkrete forslag til innhold, målformuleringer og læringsutbyttebeskrivelser
  • Fortsette arbeidet med å samle lærestoffet på en slik måte at det er tilgjengelig uansett hvilken type opplæring den enkelte AMK – LVS velger å gjennomføre
  • Utarbeide «neste etasje» med moduler, dvs AMK modul og LVS modul.

Tentativ fremdriftsplan er:

  • Juni Førsteutkast til fellesmodul klar
  • Medio september Utkast til AMK modul og LVS modul
  • Ultimo november Revidert utkast til fellesmodul og AMK og LVS modul basert

                                               på tilbakemeldinger

 

Send oss gjerne innspill  til post@kokom.no

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til prosjektleder- Grethe Valdersnes grhv@ihelse.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading