Evaluering av Nasjonal trippelvarslingsprosedyre – Rapport

Evalueringen av Nasjonal trippelvarslingsprosedyre har vært utført av en tverretatlig arbeidsgruppe ledet av Politidirektoratet (POD).

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og POD.

Arbeidet har pågått siden høsten 2020 og ble avsluttet med et utkast til rapport som ble sluttført i april 2021.

Evalueringen avdekket behov for snarlig revidering av Nasjonal trippelvarslingsprosedyre.

POD vil etter planen starte dette arbeidet rett over sommeren.

Les Rapporten

Loading