Kartlegger tidstyver ved hjerneslag

KoKom leder et prosjekt som vil utvikle kunstig intelligens (KI) for beslutningsstøtte i nødmeldetjenesten, ikke helt ulikt det som er gjort i København for hjertestans (se presentasjon her). Men til forskjell fra Københavns bruk av KI som beslutningsstøtte, der lyden er avgjørende, vil vi kombinere det som blir sagt i nødsamtalen med data fra pasientens sykehusjournal. På bakgrunn av dette, vil en algoritme kalkulere en risiko, og operatørene kan få beskjed dersom en terskelverdi for risiko overskrides.

Dette tenker man seg gjort for forskjellige tilstander, og første tilstand det vil forsøkes på, er hjerneslag. KoKom-leder Guttorm Brattebø leder det store prosjektet, og Emil Iversen i KoKom tar sin PhD på det. Det er en lang vei å gå, og vi er glade for samarbeidet med KI-miljøet på Høgskolen på Vestlandet, med Helse Vest IKT, slagmiljøet på Haukeland og Ullevål, i tillegg til LHL Hjerneslag som brukerorganisasjon og Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin.  En del av prosjektet vil, i detalj og som en første kartlegging, undersøke slagpasienters kontakter gjennom det prehospitale systemet (LVS, AMK, ambulanse, fastlege, LV, hjemmesykepleie etc.). Dette er i seg selv et spennende delprosjekt, som vil gi en unik innsikt i håndtering av slagpasienter prehospitalt. Prosjektet er omtalt på side 27 i siste nummer (artikkelen)av magasinet Slagnytt, som er LHL Hjerneslags medlemsblad.  Fremover vil vi legge ut nyhetssaker når milepæler oppnås i prosjektet.

Loading