Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske
nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

Vi søker en prosjektmedarbeidere

By |juli 15th, 2018|

 

 

 

 

 

 

KoKom skal arbeide systematisk med å oppfylle mandatet og blant disse oppgavene er å videreføre delprosjekt

113 som er del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv».

For å oppnå dette ønsker vi å knytte til oss en medarbeider frå kvar av helseregionene i 25% engasjementstillinger

for en periode på ca 12 måneder med mulighet for forlenging.


Det vil bli inngått avtaler med hovedarbeidsgiver om frikjøp i deler av stillinga, f.eks. ved en dag i uken på

dagtid i ukedager.  Stillingen vil kunne gi synergier for nødmeldetjenestene i de respektive regioner og vi er

overbevist om at dette arbeidet er viktig for helseforetaka og ikke bare KoKom.

 

 

Mer informasjon kan fås ved å kontakte kst. leder for KoKom, seksjonsoverlege og professor Guttorm Brattebø.

 

guttorm.brattebo@kokom.no eller mobil 95890424

 

Les mer her:
Prosjektmedarbeidere KoKom

 

Ambulansepersonell må få tilgang til nødvendige pasientjournalopplysninger.

By |juli 13th, 2018|

Helseforetakene må legge til rette for at ambulansepersonell får tilgang til nødvendige pasientjournalopplysninger. Det er Helsedirektoratets konklusjon etter at Helse Stavanger har bedt direktoratet om en avklaring på hvilken tilgang ambulansepersonellet kan ha til lesing og dokumentasjon i sykehusets journalsystem.

 

Direktoratet peker på at ambulansepersonellet har et selvstendig ansvar for å yte forsvarlig helsehjelp på lik linje med annet helsepersonell. De omfattes av de samme generelle bestemmelsene i helsepersonelloven og øvrige deler av helselovgivningen. Etter Helsedirektoratets tolking innebærer det at ambulansepersonell har tilgang til relevante og nødvendige pasientopplysninger. Det må helseforetakene legge til rette for.

 

Dette er i samsvar med forarbeidene til Pasientjournal- og helseregisterloven, Prop. 72 L

(2013–2014), s. 181. Her går det bl.a. fram at personell som til daglig har behov for pasientopplysninger kan gis tillatelse til benytte virksomhetens journalsystem.

 

Se brevet fra Helsedirektoratet her:

Spørsmål om tilgang til elektronisk pasientjournal

Nasjonal konferanse for AMK og LV sentraler

By |juli 11th, 2018|

Vi har gleden av å invitere til «Nasjonal konferanse for AMK og LV sentraler»

Sted: Scandic Hell hotell like ved Værnes flyplass i Trondheim

Tid: 20. og 21. november 2018

Påmelding: http://axacoair.se/go?taTEHjko

Invitasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Referat møte i faglig referansegruppe

By |juli 11th, 2018|

Referat møte i faglig referansegruppe
Scandic Flesland Airport hotell, 27. april 2018                                                                                                                                                                                                                    

Referat fra møte i faglig referansegruppe

 

Håndboka, 5. utgave

By |april 20th, 2018|

Håndbok, kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner er nå kommet i 5. utgave. Denne utgaven er en betydelig revisjon av siste versjon fra 2009.

Vi håper og tror at den vil bidra til nyttig kunnskap og forståelse av organiseringen og oppbyggingen av medisinsk nødmeldetjeneste. Boka er ikke ment som en komplett lærebok, men snarere en kilde til inspirasjon til videre lesing via de mange henvisninger under de ulike tema.

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene. En av KoKoms hovedoppgaver er å bidra til at oppdatert kunnskap til enhver tid er tilgjengelig, og håndboka vil derfor bli fortløpende oppdatert i den elektroniske versjonen som ligger på vår hjemmeside www.kokom.no.

For å bestille Håndboka klikk her. Pris pr. bok: kr 350,-

For å laste ned boka i .pdf format, benytt lenken under.

KoKom håndbok 5. utgave

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 4. utgave 2018

By |mars 28th, 2018|

Nå kan du bestille den nye utgaven av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN).

Det er to utgaver av nye NIMN, ett opplæringshefte og en bordversjon. Levering vil skje i begynnelsen og i slutten av april, for henholdsvis opplæringshefte og bordversjon. Grunnen til at det tar lenger tid med bordversjonen er at det er en teknisk mer komplisert produksjon, og vi må først gjennom et prøvetrykk.

Lenkene for bestilling, som er hentet fra nakos.no, finner du her:

Under Lederkonferanse for Norsk legevaktsforum 8. mars, holdt daglig leder i NAKOS et innlegg om den nye NIMN. Lenke til foredraget samt pdf-utgave av nye NIMN finner du her:

Heledirektoratet lanserte Nød-SMS 21. mars 2018

By |mars 28th, 2018|

Send SMS til nødnummer 110, 112 og 113

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte via SMS i en nødsituasjon.

Pilotprosjektet blir ledet av DSB i samarbeid med Politidirektoratet og Helsedirektoratet. Det toårige pilotprosjektet blir gjennomført i perioden 2017-2019 og skal gi erfaring med hvordan løsningen faktisk brukes og hvordan de operative rutinene fungerer.

For å kunne sende SMS til 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer) må mobilnummeret være
registrert på www.nodsms.no. Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412-tjeneste for nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere parallelt i pilotperioden.

Meldinger som sendes må endes som SMS fordi tjenesten ikke støtte MMS. Noen telefoner endrer meldingstype til MMS når meldingen består av EMOJIer, bilder eller for mange tegn. Meldingen konverteres automatisk til MMS vanligvis mellom 760-1520 tegn, avhengig av telefonens innstillinger.
Det er derfor viktig at meldingene som sendes til 110, 112 og 113 inneholder kort og presis informasjon om hvor, hva og hvem.

Nød-SMS brosjyre kan lastes ned her: 180319-Nød-SMS-brosjyre-fra-DSB.pdf

 

Kilder:
https://www.dsb.no/nyhetsarkiv
https://nodsms.no/