Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske
nød melde-tjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helse-tjenestene.

Vi søker en prosjektmedarbeider

By |juli 15th, 2018|

KoKom skal arbeide systematisk med å oppfylle mandatet og blant disse oppgavene er å videreføre delprosjekt
113 som er del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv».

For å oppnå dette ønsker vi å knytte til oss en medarbeider frå kvar av helseregionene i 25%
engasjementstillinger for en periode på ca 12 måneder med mulighet for forlenging.

Det vil bli inngått avtaler med hovedarbeidsgiver om frikjøp i deler av stillinga, f.eks. ved en dag i uken på
dagtid i  ukedager.  Stillingen vil kunne gi synergier for nødmeldetjenestene i di respektive regioner og vi er
overbevist om at dette arbeidet er viktig for helseforetaka og ikke bare KoKom.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte kst. leder for KoKom, seksjonsoverlege og professor Guttorm Brattebø,

guttorm.brattebo@kokom.no eller mobil 95890424

Les mer her:
Prosjektmedarbeider KoKom

Ambulansepersonell må få tilgang til nødvendige pasientjournalopplysninger.

By |juli 13th, 2018|

Helseforetakene må legge til rette for at ambulansepersonell får tilgang til nødvendige pasientjournalopplysninger. Det er Helsedirektoratets konklusjon etter at Helse Stavanger har bedt direktoratet om en avklaring på hvilken tilgang ambulansepersonellet kan ha til lesing og dokumentasjon i sykehusets journalsystem.

 

Direktoratet peker på at ambulansepersonellet har et selvstendig ansvar for å yte forsvarlig helsehjelp på lik linje med annet helsepersonell. De omfattes av de samme generelle bestemmelsene i helsepersonelloven og øvrige deler av helselovgivningen. Etter Helsedirektoratets tolking innebærer det at ambulansepersonell har tilgang til relevante og nødvendige pasientopplysninger. Det må helseforetakene legge til rette for.

 

Dette er i samsvar med forarbeidene til Pasientjournal- og helseregisterloven, Prop. 72 L

(2013–2014), s. 181. Her går det bl.a. fram at personell som til daglig har behov for pasientopplysninger kan gis tillatelse til benytte virksomhetens journalsystem.

 

Se brevet fra Helsedirektoratet her:

Spørsmål om tilgang til elektronisk pasientjournal

Nasjonal konferanse for AMK og LV sentraler

By |juli 11th, 2018|

Vi har gleden av å invitere til «Nasjonal konferanse for AMK og LV sentraler»

Sted: Scandic Hell hotell like ved Værnes flyplass i Trondheim

Tid: 20. og 21. november 2018

Invitasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Referat møte i faglig referansegruppe

By |juli 11th, 2018|

Referat møte i faglig referansegruppe
Scandic Flesland Airport hotell, 27. april 2018                                                                                                                                                                                                                    

Referat fra møte i faglig referansegruppe

 

Vi beklager at hjemmesiden har vært nede

By |juli 11th, 2018|

«Vi beklager at hjemmesiden vår har vært nede i flere dager. Dette håper vi selvsagt ikke skal gjenta seg, og for øvrig kan vi opplyse at vi snart håper å være klar med ny hjemmeside.

Det er også planen vår å tilby et nyhetsbrev til de som ønsker å holde seg oppdatert på hva vi driver med, samt andre relaterte nyheter.»

Håndboka, 5. utgave

By |april 20th, 2018|

Håndbok, kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner er nå kommet i 5. utgave. Denne utgaven er en betydelig revisjon av siste versjon fra 2009.

Vi håper og tror at den vil bidra til nyttig kunnskap og forståelse av organiseringen og oppbyggingen av medisinsk nødmeldetjeneste. Boka er ikke ment som en komplett lærebok, men snarere en kilde til inspirasjon til videre lesing via de mange henvisninger under de ulike tema.

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene. En av KoKoms hovedoppgaver er å bidra til at oppdatert kunnskap til enhver tid er tilgjengelig, og håndboka vil derfor bli fortløpende oppdatert i den elektroniske versjonen som ligger på vår hjemmeside www.kokom.no.

For å bestille Håndboka klikk her. Pris pr. bok: kr 350,-

For å laste ned boka i .pdf format, benytt lenken under.

KoKom håndbok 5. utgave

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 4. utgave 2018

By |mars 28th, 2018|

Nå kan du bestille den nye utgaven av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN).

Det er to utgaver av nye NIMN, ett opplæringshefte og en bordversjon. Levering vil skje i begynnelsen og i slutten av april, for henholdsvis opplæringshefte og bordversjon. Grunnen til at det tar lenger tid med bordversjonen er at det er en teknisk mer komplisert produksjon, og vi må først gjennom et prøvetrykk.

Lenkene for bestilling, som er hentet fra nakos.no, finner du her:

Under Lederkonferanse for Norsk legevaktsforum 8. mars, holdt daglig leder i NAKOS et innlegg om den nye NIMN. Lenke til foredraget samt pdf-utgave av nye NIMN finner du her: