Liten justering av traumeplanens punkt om Identifisering av alvorlig skade

Av Torben Wisborg

Flere har spurt oss om hvorfor det er endring i flytdiagrammet (Figur 1 ) i traumeplanen som beskriver når man skal mistenke alvorlig skade og hvor pasienten skal. Arbeidsgruppen bak traumeplanen – som har representanter for alle aktuelle yrkesgrupper og alle regioner – har vurdert dette på nytt.

Punktet «Dersom mer enn 45 minutter transporttid til traumesenter: Vurder transport til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon» er endret.

Tidligere var det en grense på 45 minutter transporttid for pasienter med treff i kategori 1 (fysiologi) eller 2 (anatomi) med hensyn til transport til traumesenter i forhold til akuttsykehus. Nå er ordlyden:

  • «Dersom pasienten er fysiologisk påvirket av grunner som ikke kan håndteres under transport bør pasienten transporteres til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon fremfor traumesenter.»

Det står nå i STERKE anbefalinger:

Alle pasienter skal raskest mulig til det sykehus som kan ferdigbehandle dem.

Alvorlig skade mistenkes når pasienten oppfyller kriteriene i figur 1 under vitale funksjoner og/eller skadeomfang. Dersom bare et kriterium i skademekanismen er oppfylt OG det samtidig er et kriterium i gruppen med kompliserende tilstander er det også stor risiko for alvorlig skade. Disse pasienter skal til traumesenter.

Dersom pasienten er fysiologisk påvirket av grunner som ikke kan håndteres under transport bør pasienten transporteres til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon fremfor traumesenter.

Den mistenkt alvorlig skadde pasient er i en dynamisk situasjon, der fysiologi kan endres raskt. Helsepersonell på stedet kan velge å endre destinasjon basert på endringer i fysiologi eller transportforhold, og noen pasienter kan ha skader som ikke tillater transport forbi et akuttsykehus med traumefunksjon. Ved tvil bør det konfereres med traumeleder ved traumesenteret.

Dersom pasienten ved ankomst til akuttsykehus med traumefunksjon viser seg å oppfylle kriteriene for alvorlig skade skal det tas kontakt med traumeleder ved traumesenter.

Det er ikke intensjonen at ALLE pasienter skal til traumesenter, og det er ikke det som skjer i dag. Tanken er at folk skal fortsette å tenke selv, men 45-minutters grensen medførte kanskje (vi vet ikke) at for mange kom til akuttsykehus med traumefunksjon, og vi vet fra studien vi har gjort på gamle data at det gir litt redusert overlevelse for de sykeste https://nkt-traume.no/2023/06/hvor-mange-overlever-etter-innleggelse-i-sykehus-for-traume-del-2-av-2/

Vi tror nok ikke det får så stor betydning som mange har vært redd for. I dag blir to tredeler av alle i traumeregisteret tatt imot på akuttsykehus, og de fleste av de (også de med ISS>15) ferdigbehandles der.

Veldig mange steder er det ikke noe alternativ, pasientene kommer til nærmeste akuttsykehus – eller traumesenter dersom nærmere. Vi stoler på at helsepersonell på stedet kan gjøre vurderinger selv, slik de har gjort til nå. Vi åpner for konferanse i større grad ved å ha det med i teksten. Hvis en 66-åring går ut av en knust bil i Arendal og fremstår upåvirket tror vi ikke dagens praksis har vært å kjøre/fly til Ullevål, og det er ikke tanken fremover heller.

Om et par år kan vi se i statistikkene til nasjonalt traumesenter om det medførte noen endringer.

Dagens versjon er bestandig den som dere finner på https://traumeplan.no

Loading