Høringsuttale; Nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt

Helsedirektoratet har utarbeidet utkast til veileder for legevakt som ble sendt på bred høring.

Formålet med veilederen er å sikre god kvalitet på legevaktene og legevaktsentralene.

Anbefalingene har som formål å:

  • sikre god kvalitet i legevakttjenesten
  • hindre uønsket variasjon
  • sikre riktige prioriteringer i legevakttjenesten
  • løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp.

Veilederen omfatter anbefalinger fordelt på følgende tretten kapitler; organisering og bemanning, utforming av lokalet, IKT-utstyr, dokumentasjon og kommunikasjon, kvalitetsarbeid, avvikshåndtering og forbedringsarbeid, kompetanse og opplæring, utrykning og sykebesøk, vold og overgrep, ansattes sikkerhet og samarbeidsparter.

Link til Nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt.

KoKom har avgitt sin høringsuttale.

Loading