Akuttkjedeprosjektet Telemark har levert sluttrapport

Akuttkjedeprosjektet i Telemark 2016-2020 har blitt et nasjonalt foregangsprosjekt for samhandling og effektivisering av pasientforløp i den akuttmedisinske kjede. Prosjektet har bestått av deltakere fra alle aktørene i akuttkjeden; ambulansetjenesten, AMK, akuttmottak, legevakt, fastleger og kommunal hjemmetjeneste. Grundig forarbeid la et godt utgangspunkt for forbedring av samarbeid og utvikling av ulike verktøy til beste for pasientene.

Det er utarbeidet flytskjema for 14 akutte pasientforløp, og det er laget et observasjonsskjema som følger pasienten gjennom hele forløpet. Prosjektet har tatt i bruk egne akuttsekker, det er utviklet en egen app for alle aktørene i akuttkjeden, og det er laget ulike tiltakskort. Prosjektet har også utviklet informasjonsfilmer og e-læringskurs.

Sentrale innsikter fra prosjektet:

  1. Varierende tillit og anerkjennelse mellom aktørene i akuttkjeden

Aktørene i akuttkjeden har uavklarte forventninger til hverandre. De stoler ikke på hverandre eller hverandres vurderinger. Dette resulterer i at pasientene undersøkes unødvendig mange ganger. Dette gjelder både utenfor og innenfor sykehuset.

  1. Standardisering gir gode pasientforløp

Vi ser at de standardiserte flytene gir en raskere og riktigere behandling og mindre variasjon i forløpet. Ikke-standardiserte pasientforløp kan være belastende for pasienten, og medfører bortkastet tid og ressurser.

  1. En sammenhengende journal ville styrke pasientsikkerheten

Viktig informasjon kan bli forsinket eller forsvinne ved at hvert ledd har sitt eget system.

  1. Legevaktene i fylket har stor variasjon i tjenestetilbudet

De kommunale legevaktene i Telemark har ulike åpningstider, utstyr, bemanning og kompetanse. Forskjellene er utfordrende for både pasienter og samarbeidspartnere.

  1. Akuttmottaket er en avansert samhandlingsarena med uklarhet i ansvarsfordelingen

Ansvar for pasientbehandlingen er fordelt på mange fag og organisatoriske enheter. Pasienteierskap er ofte uklart. Uhensiktsmessig organisering og samtidhetskonflikter fører ofte til lang ventetid.

Les hele rapporten her: Akuttkjedeprosjektet Telemark 2016-2020 Sluttrapport

 

Loading