Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten – Justert versjon

Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten er justert i forhold til de siste endringene i Felles

sambandsreglement for Nødnett. I tillegg er det gjort enkelte kosmetiske endringer med tanke

på å forbedre lesbarheten av dokumentet.

Veilederen skal legge grunnlag for bruk av et landsdekkende organisatorisk og kommunikasjonsteknisk system for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og med andre nødetater og samvirkeaktører.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2022 

 

Gjeldende versjon av veilederen er publisert på Helsedirektoratets hjemmeside;  Nødnett i helsetjenesten – Helsedirektoratet  

Loading