Site icon KoKom

Høringer

Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke

Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning,
ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)

Forslag til endringer i akutt­medisinforskriften § 21

Nødnett – felles sambandsreglement for Nødnett- oppdatering

Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) Kun digitalt

Høring-Bruk-av-helseopplysninger

Høring Vurdering av endringer i akuttmedisinforskriften som gjelder kompetansekrav i ambulansetjenesten

Innspill til ny versjon Telefonråd KoKom

Innspill til Trippelvarslingskort Engelsk

Høring Evne til å håndtere masseskader

Høring Nasjonal veileder for masseskadetriage

Høringsuttalelse Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Høring Masterstudium i klinisk sykepleie ved VID

Høring Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder almennlegetjenesten

Høring Nasjonal veileder for akutthjelpere

Høring Nasjonal veileder for legevakt

Svarskjema Oppfølging etter rusmiddeloverdose. (innspill KoKom)

Høring Trippelvarsling

Exit mobile version