Site icon KoKom

Nasjonal beredskapsstudie

Organisering og helseberedskap for masseskadehendelser Beredskapsstatus for større hendelser og katastrofer i det norske helsevesen prehospitalt og i sykehus 

Katastrofer og masseskadehendelser der tilgang på ressurser er utilstrekkelig for å dekke det akuttmedisinske behov slik at det innebærer en risiko for liv og helse, blir i internasjonal terminologi betegnet som Major Incidents (MI).MI kan skyldes naturkatastrofer eller de kan være menneskeskapte og er en høyst aktuell problemstilling i disse dager. 

Målet for studien er å undersøke og beskrive den aktuelle helseberedskapen i Norge med fokus på katastrofer og masseskadehendelser. Det har foregått en tilsvarende studie i Sverige. Studien er et forskningsprosjekt i regi traumesenteret ved Helse Bergen og del av et doktorgradsprosjekt ved Universitet i Bergen. Prosjektet er delfinansiert av Lærdal Foundation. Kristina S. Ugelvik er kirurg ved traumesenteret, Haukeland Universitetssykehus (HUS). Veiledergruppen er høyt kvalifisert og har en bred sammensetning (1).  

Del 1 av prosjektet tar sikte på å kartlegge prehospital helseberedskap og datainnsamling er fullført.

Del 2 omhandler sykehusberedskap for katastrofer og masseskadehendelser.  

Del 3 er en Surge-capacity fullskala beredskapstest vår 2024 ved Voss sykehus hvor metodikk skal testes på et mindre norsk akuttsykehus med traumefunksjon og < 300 senger.

Vi er nå i gang med Del 2 av studien. Et web-basert spørreskjema i softwaren Webropol vil bli sendt til alle norske akuttsykehus med traumefunksjon for kartlegging av eksisterende status for helseberedskap for masseskadehendelser og katastrofer. Deltagerne vil få tilsendt en epost med link til spørreskjema 23.10.23 med svarfrist 10.11.23. Selve spørreskjema tar ca 20-30 minutter å fylle ut. Det er mulig å lagre og logge seg av underveis om man ønsker å innhente informasjon. Fokus vil være på organisering, planverk, kompetanse og øvelser. Vi ønsker 3 representanter fra hvert sykehus (teamleder traume, leder traumesenter/traumekoordinator og beredskapskoordinator/rolle som beredskapsansvarlig). Deltagerne vil bli bedt om å svare som representant for det sykehuset de tjenestegjør og i den rolle som er angitt i følgebrevet. Det er informasjon om organisasjonen som etterspørres og ikke personopplysninger. Prosjektet er vurdert av personvernombud i Helse Bergen og REK.  

For å få en representativ og god kartlegging av norsk helseberedskap er vi avhengig av høy svarprosent. Vi håper resultatene av studien kan bidra til større likhet i beredskapsarbeidet nasjonalt og økt kompetanse ved fremtidige masseskadehendelser i hele kjeden.  

Tekst: Kristina Stølen Ugelvik, på vegne av prosjektgruppen 

1.Hovedveileder MD og PhD Carl Montán er karkirurg ved Karolinska instituttet og har lang fartstid med beredskapsarbeid og kursing internasjonalt. Carl Montán er generalsekretær iInternational Association for Promotion of Education and Training in Major Incidents and Distasters. Medveiledere  MD og Førsteamenuensis Øyvind Thomassen, anestesilege og leder for luftambulansetjenesten i Helse Bergen, MD og Professor Geir Sverre Braut,samfunnsmedisiner ved Høyskolen på Vestlandet/Stavanger Universitetssykehus, MD Thomas Geisner, thoraxkirurg og leder for traumesenteret ved HUS og anestesi spl og traumekoordinator Janecke Engeberg Sjøvold. 

Exit mobile version