Lydloggevaluering for legevaktsentral

KoKom lanserer lydloggevaluering for legevaktsentral. Målet med lydloggjennomgang og evaluering av legevaktsamtaler er å skape erfaringslære og en økt kompetanse hos legevaktsoperatører, både ved opplæring, vedlikeholdstrening og resertifisering. En god og systematisk metode for gjennomgang av lydlogg med operatørene på legevaktsentralen, bidrar til å sikre riktig arbeidsmetodikk og god kommunikasjon med innringer.

Begrepene som er brukt i evalueringen er tilpasset ulike beslutningsstøtteverktøy på et generelt nivå for å kunne favne flere ulike triageverktøy. Dokumentene legges ut som wordfiler slik at de er redigerbare for lokale tilpasninger om de ikke oppleves optimale for den gjeldene legevaktsentral.

Det foreligger to ulike evalueringsdokumenter:
Ett som operatørene kan bruke til egenevaluering og ett som veileder / fagutvikler / leder kan bruke sammen med operatøren 

Det er også laget et informasjonsskriv som både veileder og operatør bør lese før gjennomgangen.

Dokumentene er ment for å skape en god og strukturert ramme rundt lydloggjennomgangen, hvorpå også åpenhet, trygghet og gjensidig tillit mellom veileder og operatør er en forutsetning for godt utbytte av evalueringen. Det bør være fokus på mestring, og gjennomgangen bidrar til verdifull refleksjon og selvutvikling for operatøren.

Kokom håper dette kan være til hjelp for lydloggevaluering på din legevaktsentral!

Innspill eller tilbakemeldinger mottas med stor takk.

Tekst: Eli Halvorsen Østbo