Avklaringer fra HOD rundt deling av opplysninger om voldsrisiko

I brev til Fagforbundet datert 23.08.22 har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besvart spørsmål om reglene knyttet til registrering og deling av opplysninger om hendelser og risiko for vold og trusler fra pasienter prehospitalt.

To hovedspørsmål er belyst:

  1. De akuttmedisinske kommunikasjonssentralenes (AMK-enes) rett og plikt til å registrere opplysninger om vold og trusler.
  2. Rett og plikt til å dele slike opplysninger med prehospitalt personell.

 svarbrevet fra HOD bekreftes det at AMK-ene kan registrere opplysninger om vold eller trusler fra pasienter, dersom opplysningene er nødvendige og relevante for helsehjelpen som ytes. Helseforetakene og AMK-ene har også rett og plikt til å dele de opplysningene som prehospitalt personell trenger for å kunne yte pasienten forsvarlig helsehjelp.

«Departementet mener at det vil kunne være relevant og nødvendig for AMK-ene å registrere opplysninger om vold og trusler og å dele slike opplysninger med ambulerende personell. Dette må imidlertid vurderes konkret fra gang til gang.»

Fagforbundet tar også opp behovet for opplæring, kompetanse og kartlegging i forbindelse med håndtering av situasjoner som involverer risiko for vold og trusler.

KoKom registrerer at legevakt/-sentral ikke omtales i brevet, selv om temaet også er relevant for disse aktørene.

Brevet anbefales lest i sin helhet

Loading