Nødnett – Pilotprosjekt i Lier kommune

Hjem/Prosjekter/Pågående prosjekter/Nødnett – Pilotprosjekt i Lier kommune

Oppdrag knyttet til innføring av nødnett i Lier kommune som pilotprosjekt

Etter innføringen av samhandlingsreformen fra årsskiftet 2011/2012 har flere kommunale pleie- og omsorgstjenester opplevd økte utfordringer:

  • Mottakerne av kommunale pleie- og omsorgstjenester har blitt flere.
  • Tjenestemottakerne har større pleie- og omsorgsbehov som resultat av tidligere utskrivelse fra sykehus, og av at sykehusinnleggelse forsøkes unngått der det er medisinsk forsvarlig.
  • Ut i fra BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), er det et mål å unngå sykehus-innleggelser i situasjoner der pasienter kan få et like godt eller bedre tilbud hjemme, på sykehjem eller på et kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp med døgnopphold.

Disse utfordringene medfører at behovet for effektiv kommunikasjon har økt, både internt i de kommunale tjenestene og opp mot fastleger og sykehus.
Lier kommune mener at nødnett har mulighet til å styrke den kommunale samhandlingen, bedre beredskapsarbeidet og øke samvirkeeffektiviteten med andre nødetater.

Prosjektet eies og drives av Lier kommune. Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) bistår i prosjektgjennomføringen. Prosjektet er forankret hos Lier kommune ved rådmannen, hos Helsedirektoratet ved avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste, samt hos KoKom.

Helsedirektoratet gir KoKom i oppdrag:

  • Prosjektbistand i forbindelse med innføring av nødnett i Lier kommune.
  • Evalueringsrapport inkludert beskrivelse av erfaringer og anbefalinger.

Oppdragsperiode: 01.04.2014 til 31.12.2015.