EU – iSAR+

iSAR+ – Online and Mobile Communications for Crisis Response and Search and Rescue

Bakgrunn

Befolkningen er som regel først ute til å kunne rapportere fra en krise. I noen situasjoner kan det være verdifull informasjon i de sosiale mediene. Imidlertid blir denne informasjonen ofte oversett av beredskapspersonell fordi den rett og slett ikke er tilgjengeleg i verktøyene eller i rutinene deres.

I iSAR+ prosjektet deltar KoKom i et konsortium av europeiske aktører, universiteter og organisasjoner.

Mål

Målet med iSAR+ er å utarbeide retningslinjer for informasjonsdeling mellom befolkningen og beredskapsorganisasjoner, som er i tråd med lovgivningen i EU, og som også ivaretar problemstillinger relatert til personvern.

Videre skal det utvikles en prototype på en kriseplattform for gjensidig deling av informasjon mellom befolkningen og beredskapsorganisasjonene.

For å få til større grad av samvirke mellom befolkningen og beredskapsorganisasjonene, blir følgende tilnærming skissert:

  • Bidra til at beredskapspersonell raskere får en felles situasjonsforståing av en nødsituasjon gjennom å aktivt ta i bruk informasjon innhentet og delt av privatpersonar på stedet.
  • Ta i bruk nye muligheter som mobile plattformar gir ved å søke, finne og effektivt dele og kommunisere relevant informasjon mellom befolkninga og beredskapspersonell.
  • Disponere og styre informasjonsflyten fra og til befolkninga inn til en kriseberedskaps-plattform, slik at informasjonen kan være til hjelp i redningsarbeidet.

Prosjektet er finasiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Nettside: http://isar.i112.eu/
Prosjektperiode: Januar 2013-Juli 2015
Prosjektansvarlig: Øyvind Hope