Om oss

Hjem/Om oss

KoKom er et akronym for Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens Kommunikasjonsberedskap. KoKom jobber med innovasjon, arbeidsprosesser og organisering innenfor medisinsk nødmeldetjeneste.

Vi samarbeider med myndigheter og øvrige aktører i nødmeldetjenesten, både i innland og utland. KoKom deltar også i internasjonale prosjekter som gjelder utvikling av nødmeldetjenesten. Administrativt er KoKom organisert under Kirurgisk serviceklinikk i Helse Bergen HF.

Hva er KoKom?
Senterets hovedoppgave er å optimalisere medisinsk nødmeldetjeneste i Norge, et landsdekkende system for melding, varsling og oppfølging i akuttmedisinske situasjoner. Innbakt i systemet er også å ivareta befolkningskontakt med helsetjenesten i vakt.

Formål
Fokus for KoKom er kompetanse, innovasjon, arbeidsprosesser og organisering. Som nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap skal senteret samarbeide med nødmeldetjenesten, aktørene og myndightene i relevante problemstillinger. Videre skal KoKom bidra til at medisinsk nødmeldetjeneste fungerer optimalt som en del av helsetjenesten.

Hovedoppgaver

 • Være pådriver for helsefaglig, administrativ og teknisk utvikling av medisinsk nødmeldetjeneste og av kommunikasjonsberedskapen i helsetjenesten.
 • Sørge for utvikling og vedlikehold av nasjonale krav til medisinsk nødmeldetjeneste i samråd med statlige myndigheter.
 • Være katalysator for prosjekter som gjelder utvikling av medisinsk nødmeldetjeneste gjennom egen innsats, eller gjennom å framskaffe kompetanse fra annet hold.
 • Medvirke til riktig bruk av medisinsk nødmeldetjeneste.

Bakgrunn
KoKom ble etablert av det daværende Sosial- og helsedepartementet i 1996/1997, som et resultat av det arbeidet som vart utført for å oppnå et nasjonalt enhetlig system for medisinsk nødmeldetjeneste. Senteret er også et kompetansesenter for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden.

Daglig drift
Sentrale arbeidsoppgaver knyttet til medisinsk nødmeldetjeneste:

 • Kompetanseoppbygging
 • Rådgivning
 • Aktiv deltakelse i utvikling av systemkrav og enhetlige prosedyrer.

Ansvar for medisinsk nødmeldetjeneste er lagt til kommuner og helseforetak, noe som fører til at den medisinske nødmeldetjenesten blir utviklet gjennom en betydelig lokal innsats. KoKoms oppgave i dette er å bidra til en aktiv og formålstjenlig erfaringsutveksling mellom de ulike aktørene. KoKom driver også med utredningsarbeid.

KoKom finansieres gjennom en grunnbevilgning fra Helse Vest RHF / Helse Bergen HF, men får også tilført prosjektmidler ved behov.

Sambarbeid
Siden videreutviklingen av medisinsk nødmeldetjeneste er nært forbundet med utviklingen innen så vel informasjonsteknologi som telemedisin, samarbeider KoKom med Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Andre samarbeidspartnere er Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI).

Når saksområdet tilsier det, samarbeider KoKom også med redningstjenesten og nødetatene for brann og politi.

Hva kan KoKom bidra med?

 • Råd og hjelp om medisinsk nødmeldetjeneste.
 • Hjelpe til med å hente inn informasjon, eller formidle videre kontakt til rette vedkommende.
 • Kunnskap om etablering og drift av AMK.
 • Også spørsmål knyttet til drift av legevaktsentralene hører med under KoKoms arbeidsfelt.
 • Bistand til erfaringsutveksling mellom aktørene i tjenesten.
 • Også koordinering mot de andre nødetatene, utvikling av opplæringsprogram, systembeskrivelser og prosedyrebøker er oppgaver forankret i KoKom.

Videre inngår det i KoKoms mandat å drive rådgiving mot sentrale helsemyndigheter og innen helsetjenesten om utvikling og vedlikehold av den nasjonale kommunikasjonsberedskapen i helsetjenesten.

Kilde: Avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Sosial- og helsedepartementet om opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap ved Haukeland Sykehus. (02.08.1996).

For mer informasjon, kontakt oss gjerne!

 

Telefon, e-post og adresser