Bedre akuttmedisinsk behandling før pasientene kommer til sykehus

Hjem/Nyheter/Nyheter fra andre kilder/Bedre akuttmedisinsk behandling før pasientene kommer til sykehus

Bedre akuttmedisinsk behandling før pasientene kommer til sykehus

Norge har svært gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Vi skal fortsette og utvikle disse tjenestene. Ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen. I Nasjonal helse- og sykehusplan legger regjeringen til rette for å styrke ambulansetjenesten.
– Oppgavedeling mellom sykehus og ambulansetjenester må ses i sammenheng. Dersom det gjøres endringer i akuttberedskapen ved sykehus, må det samtidig gjøres en gjennomgang og styrking av bil-, båt- og luftambulansetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil:

  •  At utredninger av endret oppgavedeling mellom sykehus skal omfatte prehospitale tjenester, og sikre at disse har nødvendig kapasitet og kompetanse
  • At kapasitet og basestruktur for luftambulansetjenesten skal gjennomgås i lys av føringene i Nasjonal helse og sykehusplan og akuttutvalgets rapport
  • At samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner skal bli felles planleggingsverktøy for akuttmedisinske tjenester.
  • Styrke forskning og utviklingsarbeid i akuttmedisin ved å etablere fagnettverk basert på dagens kompetansemiljøer
  • Lage flere nasjonale retningslinjer, veiledere og standarder i akuttmedisin
  • Igangsette nasjonale pilotprosjekter for utdanning i ambulansefag på bachelornivå.

Les mer i planen om Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Planen i sin helhet
Nasjonal helse- og sykehusplan

Kilde: Regjeringen, 19.11.2015
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse–og-sykehusplan2/bedre-akuttmedisinsk-behandling-for-pasientene-kommer-til-sykehus/id2462571/

 

About the Author: