Varsling fra AMK til andre nødetater (Trippelvarsling)

Hjem/Publikasjoner/Varsling fra AMK til andre nødetater (Trippelvarsling)

Varsling fra AMK til andre nødetater (Trippelvarsling)

Hendelsen på Valdresekspressen i november 2013 er evaluert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i rapport «Valdresekspressen Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013».

Rapporten peker på at det ikke ble utført trippelvarsling og kontinuerlig informasjonsdeling på en tilfredsstillende måte.

Som oppfølgning av denne rapporten fra DSB, har KoKom på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en enkel spørreundersøkelse som omhandler varsling fra AMK til andre nødetater. Formålet med undersøkelsen var å få en helhetlig oversikt over AMK-sentralenes håndtering av varsling til andre nødetater.

6 spørsmål vedrørende prosedyrer, tekniske funksjoner, gjennomføring av varsling, innringers medvirkning i samtalen, sjekklister og møtearenaer mellom etatene skulle besvares.

Kapittel 3 gir en oppsummering med anbefalinger på grunnlag av svar og kommentarer fra alle landets 19 AMK-sentraler.

Les mer her.

About the Author: